Algemeen

1.Deze algemene spelvoorwaarden (hierna: de “Spelvoorwaarden”) zijn van toepassing
op de actie De Kraker (hierna: de “Actie”), georganiseerd door deKraker.nl een
samenwerking van Digital Beats B.V (de organisator van het promotionele kansspel),
gevestigd en kantoorhoudende te 1183DJ Amstelveen aan de Professor Keesomlaan 12
en Just Another Media Company B.V (de mediapartner van dekraker.nl), gevestigd en
kantoorhoudende te 1096 AS Amsterdam aan de H.J.E. Wenkebachweg 200 (hierna:
“JAMC”) en hierna gezamenlijk aangeduid als de Organisatie.
2.De Actie heeft tot doel het promoten van het merk De Kraker.

3.Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer onvoorwaardelijk akkoord
te gaan met de Spelvoorwaarden

4.Tevens verklaart deelnemer akkoord te gaan met service mails over het spel. Deze
service mails zijn primair gericht op de bekendmaking van winnaars en vooral de
aankondiging van de nieuwe vragen voor de volgende wedstrijd van de Actie. De
volgende e-mails vallen onder de servicemails:
 Servicemail ‘bevestiging van deelname’;
 De uitslag van de spelronde;
 Aankondiging(en) van de nieuwe spelronde.

Deelname

1.De deelname aan de Actie is gratis en geschiedt via de website van De Kraker
(www.dekraker.nl). De actie wordt gepromoot via de titels van JAMC waarbij bezoekers
minimaal 18 jaar zijn en meer dan 75% van bezoekers ouder dan 24 jaar is.

2.De deelnemer (hierna: de “Deelnemer” en Deelnemer in meervoud: “Deelnemers”)
aan de Actie dient hiervoor alle noodzakelijke, gevraagde gegevens via de website van
De Kraker te registreren. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer dat deze
gegevens juist en volledig zijn.

3.Indien de Deelnemer bij deelname aan de Actie onvolledige en/of onjuiste
(persoons)gegevens doorgeeft of in het geval van fraude of onregelmatige beïnvloeding
van de Actie of onderdelen daarvan, heeft de Organisatie het recht om de Deelnemer
van verdere deelname aan de Actie of spelrondes daarvan uit te sluiten. Bovendien kan
door de Organisatie besloten worden dat het recht op de te winnen prijs of prijzen
vervalt of vervallen is.

4.Deelname aan de Actie is uitgesloten voor Deelnemers onder de 18 jaar,

medewerkers van de Organisatie en haar dochterondernemingen én eenieder die op
enigerlei wijze, direct of indirect, in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.

5.De Deelnemer dient woonachtig te zijn in Nederland en aldaar te beschikken over
een vaste woon- en verblijfplaats waar de Deelnemer als bewoner staat ingeschreven.

Actieopzet

1.De Actie loopt van 29 maart 2022 tot en met 1 juli 2022.

2.De Deelnemer dient bij deelname aan de Actie per spelronde 6 (zes) vragen verband
houdende met de wedstrijd die de Organisatie heeft geselecteerd, tijdig te
beantwoorden.

3.De Deelnemer maakt aldus kans op het winnen van de prijs van maximaal € 10.000,-
(hierna: de “Hoofdprijs”).

4.Elke spelronde in de Actie wordt afgesloten op het aanvangstijdstip van de door de
Organisatie  geselecteerde wedstrijd.

5.De wedstrijden en sluitingstijden van elke spelronde zijn op te maken via dekraker.nl.

6.Na aanvang van de betreffende wedstrijd kan de Deelnemer de antwoorden op de 6
vragen niet meer wijzigen.

7.Om een prijs te kunnen winnen moet de Deelnemer de 6 vragen correct hebben
beantwoord. Deze antwoorden zien toe op de reguliere speeltijd van 90 minuten.
Eventuele verlengingen tellen dus niet meer in de bepaling van de winnaar(s).

8.In het geval een vraag wordt gesteld die door omstandigheden niet meer van
toepassing is op de wedstrijd van die betreffende speelronde, dan komt die vraag te
vervallen. In dat geval geldt dat de Hoofdprijs wordt uitgereikt op basis van 5 goede
vragen en dat de prijs van € 5.000,- wordt uitgereikt onder de Deelnemer(s) die 4
vragen goed hebben ingevuld.

Prijzen

1.De prijswinnaars worden op de volgende manier bepaald:

● De Hoofdprijs bedraagt € 10.000,- per spelronde,- tenzij anders op de website is
vermeld.

• De Hoofdprijs wordt toegekend aan de Deelnemer die als enige in de betreffende
spelronde de 6 vragen correct heeft beantwoord.

• Als er meerdere Deelnemers zijn die alle 6 vragen correct hebben beantwoord, wordt
de Hoofdprijs gelijkelijk toegekend aan al deze Deelnemers.

● Wanneer niemand van de deelnemers alle 6 de voorspellingen goed heeft, wordt de
prijzenpot gehalveerd en wordt er € 5.000,- verdeeld onder alle deelnemers die 5
voorspellingen juist hebben ingevuld.

2.De genoemde prijzen zijn bruto bedragen, zonder aftrek van de eventueel
verschuldigde kansspelbelasting. De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt
voor rekening van de Organisatie, dat wil zeggen dat prijswinnaars niet achteraf
kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeven te betalen.

3.Als een wedstrijd van De Kraker, die onderdeel is van de Actie, wordt uitgesteld,
gestaakt of niet voltooid (waarbij minder dan 90 minuten wordt gespeeld), wordt de
betreffende spelronde van de Actie als ongeldig beschouwd.

4.Aanwijzing van de prijswinnaars geschiedt uiterlijk in de week na de betreffende
gespeelde wedstrijd van De Kraker.

5.De Deelnemer, die een prijs heeft gewonnen, ontvangt daarover een (persoonlijke) e-
mail.

6.De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

7.Elke Deelnemer kan tijdens de Actie aan meerder spelrondes meedoen en daarbij
ook telkenmale kans maken op het winnen van een prijs.

8.Het totale prijzenpakket van de Actie heeft een waarde van minimaal € 10.000,- en
maximaal € 100.000 ,- verdeeld over minimaal 3 en maximaal 20 spelrondes.

9.De organisatie behoudt zich het recht voor om de prijzenpot gedurende de Actie ten
voordele van de deelnemer aan te passen dan wel aan te vullen met additionele
prijzen.

10.De door de organisatie te bepalen uitslag van de spelrondes van de Actie is bindend
en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie kan niet worden
gecorrespondeerd.

Privacy en persoonsgegevens

1.De Deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete
informatie. de Organisatie kan de Deelnemer verzoeken bewijs te leveren van zijn of
haar identiteit, leeftijd en/of van de door de Deelnemer opgegeven woon- en/of
verblijfplaats.

2.Deelnemers die prijzen winnen, kunnen door de Organisatie gevraagd worden hun
namen en eventueel mogelijke foto’s of andere opnames te gebruiken voor
promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Deze winnaars die hun
medewerking verlenen aan deze promotionele activiteiten van de Organisatie, kunnen
geen aanspraak maken op een (financiële) vergoeding. De medewerking is niet
verplicht.

3.De (persoons-)gegevens die nodig zijn voor deelname aan de Actie worden verwerkt
door de organisatie. Meer informatie hieromtrent is beschikbaar in het privacy
statement van De Kraker.

Aansprakelijkheid

1.De Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade voor de Deelnemer
voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de door de
Organisatie verstrekte informatie.

2.De Organisatie is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade, die voor de
Deelnemer voortvloeit uit deelname aan de Actie.

3.De Organisatie is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeien uit kennelijke
vergissingen in de Actie. Type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.

4.De Organisatie is evenmin aansprakelijk in het geval van enig technisch mankement
waardoor de deelname van de Deelnemer niet tijdig door de Organisatie wordt
ontvangen.

Slotbepalingen

1.In alle gevallen waarin deze Spelvoorwaarden niet voorzien, beslist de Organisatie.

2.De Organisatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om naar haar eigen
goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze Spelvoorwaarden, overige
voorwaarden, informatie en/of de prijs of prijzen te wijzigen of de Actie voortijdig te
beëindigen, zonder dat de Organisatie daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van
schade is gehouden jegens de Deelnemer. Deze wijzigingen zullen niet ten nadele van
de Deelnemers strekken.

3.Alle intellectuele eigendomsrechten op de Actie, waaronder de website, de teksten,
afbeeldingen, lay-out, software, werkwijze en/of overige informatie komen uitsluitend
toe aan de Organisatie.
4.Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen (hierna: de
“Gedragscode”) van toepassing. De Organisatie handelt in overeenstemming met deze
Gedragscode.

5.In het geval enige bepaling of gedeelte van een bepaling van deze Spelvoorwaarden
ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn gewijzigd
tot het minimum dat nodig is om deze geldig, legaal en afdwingbaar te laten zijn. Indien
een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de relevante bepaling of deelbepaling
geacht te zijn verwijderd. Elke wijziging of schrapping van een bepaling of gedeelte van
een bepaling onder deze bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en
afdwingbaarheid van de overige Spelvoorwaarden.

6.Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend
uit of verband houdende met deze Spelvoorwaarden of de Actie dienen te worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

7.Eventuele klachten over de Actie dienen te worden gericht aan: [email protected]